Tüzüğümüz

PENDİK İMAM HATİP LİSESİ VE

PENDİK İLÇESİ İMAM HATİP OKULLARI

MEZUNLARI ve MENSUPLARI DERNEĞİ

-TÜZÜK-

 

Derneğin Adı,Kısa Adı Ve Adresi:

Madde 1-

  1. ADI                              : PENDİK İMAM HATİP LİSESİ VE PENDİK İLÇESİ İMAM HATİP OKULLARI MEZUNLARI ve MENSUPLARI DERNEĞİ
  2. KISA ADI                      : PİHMED’ dir.
  3. DERNEĞİN MERKEZİ   : İSTANBUL’dadır.
  4. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı:

Madde 2- Derneğin gayesi ve bu gaye doğrultusundaki faaliyet alanı “Başta Ülkemiz olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki İmam Hatip Okulları ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlarla Pendik ilçesindeki İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak, çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında birliği sağlamak, mezunların okulları ile manevi bağlarını devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak, mezunlarına akademik ve / veya profesyonel kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksekokullara devam haklarının teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri ve akademik çalışmaları için ulusal ve uluslararası üniversiteler ile protokoller yapmak, profesyonel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, resmi kurum ve kuruluşlar karşısında cemiyetin ve üyelerin haklarını korumak, kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak, kurslar, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.”

Derneğin Çalışma Konuları, Faaliyet Şekilleri:

Madde 3- Dernek gayesine ulaşmak için:

a)  Kurslar açar, geziler, kamplar, sağlık taramaları, spor müsabakaları düzenler.

b)  Konferans, seminer, panel, açık oturum, miting, gibi açık hava veya salon toplantıları düzenler.

c)  Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, parti, ağaçlandırma, orman kurma ve benzeri organizasyonlar düzenler.

d)  Milli, dini, ahlaki, içtimai ve gayesine ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarda bulunabilir. Bu gayeye ulaşmak için günlük, haftalık, aylık bültenler, e-bültenler, dergiler, kitaplar, yıllıklar ve benzeri yayınlar yapar. Bu yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde internet ağında da yayınlar. Tüm iletişim araçlarını kullanır.

e)  Yayınevleri açar, matbaa kurar, kültür merkezi, akademi merkezi, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır.

f)   Yurtlar tesis eder, aşevleri kurar.

g)  Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir.

h)  Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar, yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde bunlarla birleşir veya kurulu olanlara üye olur. Uluslararası faaliyette bulunmak yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır. Diğer dernek, vakıf, sendika, sivil toplum kuruluşları, kamu, özel ve tüzel kuruluşlar ile ortak kurumlar oluşturur. Bu oluşumlara kurumsal ve Yönetim Kurulu nezdinde kurucu üye ve delege olarak katılır. Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan vakıf ve özel üniversitelere kurucu üye veya ortak olarak iştirak eder.

i)   Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya kuruluşların burslarına aracılık eder.

j)   Lokal, kütüphane, dinleme salonu veya sosyal ve kültürel tesis açar, işletir veya işlettirir.

k)  Gayesine ilişkin olarak plan ve proje yaptırır, raporlar hazırlatır, bunlar için yarışmalar açar, uygular.

l)   Tüzüğün 2. maddesinde belirtilen gaye ile ilgili olup da burada sayılamayan diğer her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder.

m) Gayesinin gerçekleşmesine yönelik tüm bu faaliyetlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.

n)  Gayesine ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi ve kulis çalışmalarında bulunur, sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar, yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı kullanarak kamuoyuna sunar.

o)  Dernek temsilcilikler açar, platformlar oluşturur, oluşanlara katılır, sandık kurar.

p)  Gayesi ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

q)  Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

r)   Gayenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurar ve işletir.

Dernek Kurucularının Ad Ve Soyadları. Meslek Veya Sanatları, İkametgahları Ve Tabiiyetleri

Madde 4-

a) 1965 İspir doğumlu, TC tabiyetinde, avukatlık mesleği ile iştigal eden Yeni Mah. Martı Sok.19 Pendik/İSTANBUL adresinde mukim Necati oğlu Muhsin DEMİR.

b) 1965 Bayburt doğumlu, TC tabiyetinde, tacirlik ile iştigal eden ve Doğu Cad. Çam Sok. No:20 Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Nazimi oğlu Nadim YAZICI.

c) 1965 Düzce doğumlu, TC tabiyetinde, mühendislik mesleği ile iştigal eden ve 1.Yüksel Sok. 4/2 Cevizli/Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Hilmi oğlu Ersin TÜYAN.

d) Adnan ÖZTÜRK, 1968 Terme doğumlu, TC tabiyetinde, serbest meslek ile iştigal eden ve Hatboyu Cad. 19/4 Erenler/Kadıköy adresinde mukim Mustafa oğlu Adnan ÖZTÜRK.

e) 1966 Erzurum doğumlu, TC tabiyetinde, ticaret ile iştigal eden ve Kumrular Sok. Sever Apt.15/9 Maltepe-İSTANBUL adresinde mukim Mahmut Nedim oğlu Malik Soner KAĞIZMANLIOĞLU.

f) 1966 Çankırı doğumlu, TC tabiyetinde, serbest meslek ile iştigal eden ve Galip Bey Cad. Cami Evi Sok. No:91/1 Altıntepe-Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim Osman oğlu Abidin BOZKUŞ.

g) 1966 İstanbul doğumlu, TC tabiyetinde, terzilik mesleği ile iştigal eden ve Fatih Sok. Diloğlu Apt. 5/4 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Fetiahmetoğlu Hamza DOĞAN.

h) 1963 Bafra doğumlu, TC tabiyetinde, ticaret mesleği ile iştigal eden Çınardere Mah. Ayazma Cad. 35/A Pendik/İSTANBUL adresinde mukim Hakkı oğlu Veli AYDIN.

i) 1964 Erzurum doğumlu, TC tabiyetinde, ticaret ile iştigal eden ve Rahmanlar Mah. Çam Sok. No:20 Kartal/İSTANBUL Adresinde mukim Ali oğlu Zeki BAYINDIR.

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5-

a) Asli Üye: Medeni hakları kullanma hak ve ehliyetine sahip Pendik ilçesindeki İmam-Hatip Okulları mezunları, bu okullarda kayıt yaptırmış olmak şartıyla en az bir gün öğrenim görmüş kişiler ile bu okullarda görev yapmış öğretmen ve idareci gerçek kişiler ve (Pendik ilçesindeki İmam Hatip Okulları, mezunları, mensupları ile ilgili) PİHMED’in gayesine matuf kurulmuş/gaye birliği olan her dernek tüzel kişiliği derneğe asli üye olabilir. Pendik İlçe olmadan önce Pendik İmam Hatip Lisesinin isminin Kartal İmam Hatip Lisesi olması nedeni ile diplomalarında bu ibare bulunanlar da üye olabilirler.

b) Fahri üye: Şahsiyetinden, maddi-manevi katkılarından, derneğe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan gerçek kişilere, okul mezunları anne ve babalarına, üyelerimizin eşlerine fahri üyelik verilebilir. Tüzel kişiler fahri üye olamazlar.

 Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına Üyelik Başvuru Formunu usule uygun ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine her türlü iletişim vasıtası ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin fahri üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca fahri üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fahri üyeler, müracaatlarında Fahri Üye olmak istediklerini belirtmek zorundadırlar.

Fahri üyelerin aidat vermeleri oy kullanma hakkı tanımaz.

Dernek üyeleri, kendisi ile yazışma yapılabilecek kanuni adresinin değişmesi halinde en geç 1 ay içerisinde Dernek yetkililerine yazılı bilgilendirme yapma yükümlülüğündedir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu durumda kişinin üyelikten çıktığı ay dâhil olmak üzere geçmiş aidat ve diğer mali sorumluluklarını 1 ay içerisinde karşılama zorunluluğu vardır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-

1-Dernek Tüzüğüne, yönetmeliklere ve Genel Kurulca alınmış kararlara uymayanlar,

2-Dernek onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,

3-Toplum yaşamının gerektirdiği dini-milli, ahlaki, iktisadi ve içtimai kuralların dışına çıkan hareketlerde bulunan, sözler söyleyenler,

4-Dernek misyon, vizyon ve politikalarına aykırı hareket eden diğer ticari veya sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi veya benzer bir organının üyesi olan veya daha sonradan seçilenler,

5-Rüşvet, zimmet vesair yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

6-Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçundan kesin hüküm giymiş olanlar,

7-Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunanlar,

8-Yönetim Kurulu’nun tespit etmiş olduğu aidatın toplam 1 yıllığına tekabül eden kısmı kadar aidat borcu olan ve tebligat (yazılı veya her türlü iletişim yolu ile) ile uyarılmasına rağmen 1 ay içerisinde borç ödemesini gerçekleştirmeyenlerin üyeliği öncelikle 6 ay süre ile (1 aylık tebliğat süresinin bitiminden itibaren) dondurulur.

Üyeliğin dondurulduğu sürenin sonuna kadar aidat borcunun tamamını ödemeyenler,

9-Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Bu şekilde üyelikten çıkarılan kişilerin aidat borçları devam eder ve kendilerinden 1 ay içerisinde borçlarını ödemeleri talep edilir.

Üyeliği dondurulanlar, bu sürede seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yeniden Üyeliğe Kabul

Madde 8- Üyelikten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirip Dernekten ayrılanlar, 5.maddenin a) bendinde yazılı şartları yitirdikleri için kaydı kapatılanlardan bu şartlara sonradan sahip olanlar ve aidat borcu sebebi ile üyelikten çıkarılanlar (baki borçlarını ödemek şartı ile) üye olmak istediklerinde, yeni üye kabulü işlemi görürler.

Dernek Organları

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Başkanlar Kurulu,

5-İstişare Kurulu,

6-Disiplin Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;                                                    

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin gayesine matuf ve İmam Hatip Okulları/öğrencileri/mezunları/mensupları ile ilgili federasyona katılması ve ayrılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyelerinin Disiplin Kurulu süreçleri doğrultusunda kuruldan çıkarılması için yetki verilmesi,

18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim kurulu 15 asıl ve 20 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında Başkanı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması’nda yer alan kadrolara Yönetim Kurulu Üyelerini atamak konusunda Yönetim Kurulu ile istişare etmek kaydı ile tam yetkiye haizdir.

Yönetim Kurulu asli üyeleri arasından seçilen Başkan, öncesinde Yönetim Kurulu üyeliğinde geçirmiş olduğu sürelere bakılmaksızın azami üst üste 6 yıl Başkan olabilir.

Bir kişi asli veya yedek olduğuna bakılmaksızın azami üst üste 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapabilir. 6 yıl üyelik yapmış ve süresi dolmuş kişiler derneğin diğer kurullarında üyeliğe seçilebilirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkan’ın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu dernek çalışanlarının işe alınması gerekliliğini, alınma zamanını ve alınma şartları ile işten çıkarma gerekliliğini, zamanını ve şartlarını tayin eder. Yönetim Kurulu uzman, danışman ve belirsiz / belirli süreli veya gönüllü dernek çalışanı istihdam edebilir.

Yönetim Kurulu’nda 2/3 çoğunluk ile toplanıp 3/4 çoğunluk ile alınan karara muhalefet eden ve muhalefetinde ısrarcı olan, kararı uygulamayan; üst üste 3 Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılım göstermeyen, işbu Tüzüğün 7. Maddesinde belirtilen ve üyelikten çıkarılmayı gerektiren eylemleri işleyen Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu’na sevk edilir, Disiplin Kurulu’nun Yönetim Kurulu veya Dernek üyeliğinin feshi yönünde karar alması halinde yine 2/3 çoğunluk ile toplanıp 3/4 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda kişiler Yönetim Kurulu Üyeliğinden çıkarılır. Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan tüm değişiklikler toplantı ve kararları izleyen otuz gün içinde Başkan veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek Yönetim Kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine yazı ile verilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Gerçek veya tüzel kişileri Dernek Tüzüğüne uygun olarak Dernek üyeliğine kabul etmek veya Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda Dernek üyeliğinden çıkarmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,

14-Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek,

15-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

16-Yönetim Kurulu’nun organizasyon şemasının belirlenmesi veya değiştirilmesi

17-İstişare Kurulu’nun üyelerinin seçilmesi ve üyelikten alınması

18-Diğer dernek, vakıf, sendika, sivil toplum kuruluşları, kamu, özel ve tüzel kuruluşlar ile ortak kurumlar oluşturulması

19-Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan vakıf ve özel üniversitelere kurucu üye veya ortak olarak iştirak edilmesi

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14- Denetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacı gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

Başkanlar Kurulu:

Madde 15- Başkanlar Kurulu, mevcut Başkan ve derneğin kuruluşundan itibaren Başkanlık yapmış kişilerin toplamından oluşur. Kurulun başkanı, cari dönemdeki Başkandır.

Başkanlar Kurulu, olağan olarak 4 ayda bir toplanır. Ayrıca, Başkan veya kurul üyelerinden birisinin talebi ile olağan üstü toplanabilir.

Başkanlar Kurulu üyesi, tüzük gereği Dernek üyeliğinin düşmesi veya çıkarılması halinde veya istifa etmesi durumunda Başkanlar Kurulu üyeliğinden ayrılmış olur.

Başkanlar Kurulu’nun aşağıdaki görevler ve kısıtlar doğrultusunda alacağı kararlar Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir ve Yönetim Kurulu için bağlayıcılık taşımaz;

a)  Genel Kurul sürecinde, görüş birliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu ile işbirliği ve istişare halinde, geçmişten o ana kadar derneğin tüm kurullarında görev almış kişilerle de istişare halinde Başkan adayı belirler ve Genel Kurula önerir.

b)  Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği konularda, istişari nitelikte tavsiye kararları alır.

c)  Derneğin tüzüğü, politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve güncellenmesi aşamalarında, Yönetim Kurulundan gelen talep doğrultusunda ve vizyonu, misyonu, teamülü, deneyim ve birikimleri çerçevesinde görüş belirtir.

d)  Derneği temsil ve ilzam yetkisi, sadece Yönetim Kuruluna aittir. Başkanlar Kurulu veya herhangi bir üyesi, (kurumsal görevlendirme hariç) kurumsal olarak resen derneği temsil edemez ve hiyerarşideki kişilerden icrai taleplerde ve iş emirlerinde bulunamaz.

e)  Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun siyasi, sosyal, mali, akademik vb. konularda yardım ve destek talebi veya görevlendirmesi halinde, Kurul olarak veya kurul üyesi olarak tanımlanan konuda dernek adına söz konusu projeyi yürütür ve sonuçlandırır.

Toplantı tutanakları, kurul üyeleri ile paylaşılır. Mevcut Başkan, söz konusu toplantılarda alınan kararları, Yönetim Kurulu ile paylaşır.

İstişare Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği azami 30 kişiden oluşan bir kuruldur. Bu kişilerin derneğin üyesi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, İstişare Kurulu’na akademisyen, kanaat önderi, devlet yöneticileri, toplumda öne çıkmış şahsiyetler, eğitim alanındaki uzmanlar vesair Derneğe sosyal, akademik, ekonomik ve politik katkı sağlayabilecek kişileri Kurul Üyesi olarak alabilir. Yönetim Kurulu bir kişiyi İstişare Kurulu üyeliğinden alacağı karar ile çıkarabilir.

İstişare Kurulu, olağan olarak 6 ayda bir toplanır. Başkan’ın talebi ile olağan üstü toplanabilir. Mevcut Başkan veya vekil olarak belirleyeceği Yönetim Kurulu Üyesi, İstişare Kurulu Toplantılarına başkanlık eder.

İstişare Kurulu, Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

İstişare Kurulu’nun aşağıdaki görevler doğrultusunda alacağı kararlar Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

  1. Yönetim Kurulunun tespit ettiği ve ihtiyaç duyduğu konularda Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüşler sunarak danışmanlık yapmak,

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17- Disiplin Kurulu 5 asli ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Disiplin Kurulu, Kurul Başkanı, Kurul Sekreteri ve 3 üye olmak üzere toplam 5 asli üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu, bir üyenin Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevki halinde duruma özel olarak toplanır. Kurul en az 3 üye ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır; eşitlik halinde Başkanın oyu 2 oy sayılır. Dosyalar, Disiplin Kurulu’na Kurul Sekreteri tarafından geliş sırası ve önemi göz önünde tutularak iletilir. Kurul incelemelerini dosya üzerinde yapar, gerekli görürse soruşturmayı genişletir. Disiplin soruşturması esnasında gerekli bilgilerin ve belgelerin derlenmesini Kurul Sekreteri yapar.

Disiplin Kurulu süreçleri işletilmeden bir kişi Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu veya Dernek üyeliğinden çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararına itiraz eder ise Disiplin Kurulu tekrardan toplanır ve kararını gözden geçirir, bu durumda da Disiplin Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında mutabakat sağlanamaz ise Yönetim Kurulu’nun kararı geçerlidir.

Disiplin Kurulu’nun aşağıdaki görevler doğrultusunda alacağı kararlar Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

a)  Dernek üyelerinin tüzük ve Dernek esasları çerçevesinde faaliyetlerde bulunması için gerekli disiplinin sağlanmasına ilişkin politikaların, kural ve yönetmeliklerin oluşturulması / geliştirilmesi,

b)  Bir kişinin Yönetim Kurulu veya Dernek üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin soruşturma yapıp Yönetim Kurulu’na rapor sunulması,

Başka Organlar

Madde 18- Derneğin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’dur. Ayrıca Başkanlar Kurulu, İstişare Kurulu ve Disiplin Kurulu Derneğin tavsiye organlarıdır. Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu organlar dışında başka organlar oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlukları devredilemez.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve aylık aidat miktarı her sene Aralık ayında Yönetim Kurulunca bir sonraki yılın aylık aidatı olarak tespit edilir. Eğer Aralık ayı sonunda bir sonraki yılın aidatı tespit edilmemişse; bir sonraki yılın aidatı, bir önceki yılın aidat tutarıdır.

Onursal ve Fahri üyeler istedikleri takdirde kendilerinin belirlediği tutar ve ay sayısınca aidat verebilirler,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %10’u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve projelerden elde edilen kazançlar,

7-Hibe programlarından elde edilecek gelirler,

8-Diğer gelirler.  

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, yevmiye defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği gerekli görülen hallerde dernekler birimince istenebilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 24-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 25-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 26-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 27-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 28- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 29-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Kasım ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 30-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 31-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 32-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pendik İmam-Hatip Lisesi ve Pendik ilçesi İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse İlim Yayma Cemiyetine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 33-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.